YON TI ISTWA DE ACT

Nan fen lane 1960 konsey lokate lojman piblic Cambridge la voye reprezantan pou yo fome yon oganizasyon pou tout vil la, kote yo relel sena lokate yo. Nan lane 1970 gouvenman lokal ak federal yo te komanse mande pou otorite nan lojman yo aksepte konsey lokate ak oganizasyon lokate onivo tout vil la kom ajan negosyasyon pou rezidan yo. CHA rekonet sena lokate a jiskaske li dizoud nan lane 1990.

Apre sa nan lane 2007 yon ti gwoup rezidan lojman piblik Cambridge yo apwoche bo Inyon Mass. Lokate lojman piblik yo e komanse ak diskisyon sou koman pou fome yon oganizasyon onivo tout vil la. CHA dako pou sipote efo sa e siyen yon kontra ak Inyon Mass. Nan prentan 2008 yo te envite rezidan ak voucher yo pou mete tet ansanm ak gwoup planifikasyon an. Yo te mete komite sou pye, yo te travay sou lwa enten yo e organize senk reyinyon onivo tout vil la, kote tout moun ki abite nan CHA te envite pa lapos.

Reyinyon onivo tout vil la deside ke nouvo gwoup sa pral dirije pa yon konsey Dirijan ke yo ap eli e kap genyen ladan li 19 reprezantan lojman piblik e 19 reprezantan lokate ak voucher yo. Se konsa, li se premye oganizasyon lokate nan vil la e nan U.S.A ak reprezantasyon egal pou lojman piblik ak fanmi ki genyen voucher yo. Reyinyon final onivo tout vil la nan mwa oktob 2008 la apwouve odenans yo e pran non Alyans Lokate Cambridge (ACT).

Te genyen plis ke sis kandida nan eleksyon ACT yo nan mwa Avril 2009. Plisye santenn rezidan CHA te vote. Ekzekitif CHA yo te rekonet eleksyon e konfime ACT kom reprezantan ofisyel rezadan yo onivo tout vil la. Nan Me 16 nouvo Dirijans eli ACT yo te rankontre e ratiifye odenans yo e eli ofisye ekzekitif yo. Biwo ACT la li te louvri nan mwa Desanm e pataje espas ak konsey lokate Manning yo nan Central Square. Depi le sa lap opere ak tout rezidan yo kom volonte, malgre yo te inonde pou twa mwa nan ete 2010 la.

Imedyatman twa komite ACT te vini okipe. Komite Asistans Teknik la (TAC) te déjà yon gwoup kap travay avan eleksyon yo. TAC patwone e kopatwone anpil atelye; organize anpil reyinyon ak CHA pou enfliyanse sou politik ak piblikasyon li yo; e etabli relasyon ACT ak lot Oganizasyon e  ajans yo. Asistans Lokate e komite kontak la (A&O) te travay ak CEOC yo ede organize komite nouvo lokate yo e avek CHA pou kontwole eleksyon konsey lokate e bay sipo ak asistans a mounn lojman piblik e mounn ak voucher yo e menm jan tou ak konsey lokate yo. Nan mwa
Septanm 2010 ACT te patwone yon ekspozisyon travay atistik rezidan CHA yo “Pou Lanmou a L’art”(For The Love Of Art).

Twazyem komite a pase anpil mwa nan yon pwopozisyon pou yon momerandom de konpreansyon (MOU) ki, apre sa te siyen konra ant Inyon Mass. Ak CHA, se te pou regularize relasyon ant CHA ak ACT. Ak asistans legal CASLS, ekip negosyasyon ACT la te rankontre ak ekip CHA jiska 2010 pou finalize MOU ke nou kapab li isit la. Sepandan, le 26 Janvye, 2011 komisyon konsey komisyone CHA (BOC) rejte unaniman ako MOU an.

Nan mwa Me dirijans ACT la unaniman rejte let ranplasman de rekonesans CHA. CHA toujou rekonet ACT kom ajans lejitim onivo tout vil la pou rezidan li yo, men malgre tou relasyon ant yo “enfomel” epi yo pral kontinye sou yon baz ka-pa-ka.